اهداف سمینار:


هدف از برگزاری این سمینار، ارائه مقالات علمی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کاربردی و ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر بین متخصصان دانشگاهی و فعالان صنعتی در این حوزه می باشد. زمینه‌های موضوعی این کنفرانس با توجه به اهمیت بیش از پیش تعامل دانشگاه و صنعت با درنظرگرفتن نیازهای منطقی انتخاب شده است.