**برای ثبت نام در کارگاه‌ها از طریق منو "ثبت نام و شرکت در سمینار" و زیر منو"شرکت در کارگاه‌های آموزشی" اقدام نمایید.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

06 شهریور 1398
14:00-16:00

500,000

ریال
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 5
آقای دکتر ربیعی

06 شهریور 1398
16:30-18:30

250,000

ریال
آزمایشگاه NMR دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 10
آقای مهندس درویشی

07 شهریور 1398
08:00-12:30

1,000,000

ریال
آزمایشگاه XRD دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 21
شرکت کنندگان: 5
آقای مهندس قاسمی

07 شهریور 1398
10:30-12:30

200,000

ریال
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 8
مهندس مهدی عبداللهی

07 شهریور 1398
14:00-16:00

200,000

ریال
آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 8
خانم مسعودی نژاد

06 شهریور 1398
14:00-18:00

700,000

ریال
دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 2
ولی اله نوبخت
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.