آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
20 تیر 1398
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
01 مرداد 1398
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
06 مرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
06 مرداد 1398
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
01 مرداد 1398
تاریخ شروع سمینار
06 شهریور 1398
تاریخ پایان سمینار
07 شهریور 1398