ارسال مقالات 15 فروردین 1398
اخرین مهلت ارسال مقالات 20 خرداد 1398
ارسال برای داوری 21 خرداد 1398
شروع اعلام نتایج داوری 30 خرداد 1398
آخرین زمان اعلام نتایج داوری 03 تیر 1398
ثبت نام نهایی 15 تیر 1398
مسابقه
ُِظةژظزةژ
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-03-22
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-03-28
06 شهریور 1398
07 شهریور 1398