نشانی: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

تلفن دبیرخانه: 08634173575

E-Mail: 

a-iicc21@araku.ac.ir

 

نقشه گوگل


بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

21th نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.