برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
ُِظةژظزةژ
اهداف برگزاری مسابقه
ةزةرشیشیر
توضیحات

شرشذششذشسذششی  شث  ش

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-03-22
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-03-28