تمدید مهلت ارسال مقالات
1398-02-30

 به درخواست شرکت‌کنندگان گرامی سیمنار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران مهلت ارسال مقالات تا روز 15 خرداد تمدید شد.